Frågor som berör personlig assistans är i dagsläget högst aktuella. Aktuella, då de gång på gång talas om i media, aktuella då de blivit föremål för omskrivningar och granskningar men framförallt aktuella eftersom den personliga assistansen är det som gör att våra liv är just levande, jämlikt och självständigt

VIMPA vill bli en röst för betydelsen av den personliga assistansen. Grunden till VIMPA är ett brinnande engagemang för den personliga assistansen i synnerhet och LSS-reformens bevarande i allmänhet

Hoppas du vill brinna med oss!

Åsa Regnér får nytt jobb i FN [2018-03-06]

Läs följande artikel

VIMPA kommer att avvakta med ytterligare kommentarer innan vi vet vem som får ta över funktionshinderfrågorna och därigenom också LSS. 

 

Bra beslut av Socialdemokraternas kongress som säger nej till besparingspolitiken [2017-04-22]

Det har efterhand blivit allt tydligare att det finns en stor skillnad i regeringens assistanspolitik kontra Socialdemokratin på lokal nivå runt om i landet. Senast visade det sig nyligen inför Socialdemokraternas partikongress där det fanns ett stort antal motioner som alla ville ha en generösare tillämpning av lagen.

Kongressen gick emot partiledningens linje vilket definitivt visar på en det finns en stor spricka i synen på assistansreformen. I beslutet står det bland annat:

 Att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och att det ska vara möjligt att jobba och vara förälder även för den som har barn med funktionsnedsättning.

Reformen ska stärkas, ett förtroende som är kraftigt skadat efter mängder av vittnesmål om hur barn och vuxna med omfattande behov har fått sin personliga assistans indragen det senaste året.

 Precis som den övriga brukarrörelsen välkomnar vi kongressens beslut att stå upp för assistansreformens ambition att förverkliga självbestämmande och goda levnadsvillkor för personer med stora funktionsnedsättningar. Däremot anser vi att det tyvärr är ytterst tveksamt att beslutet kommer påverka regeringens politik under resten av året till att börja med. Regleringsbrevet till Försäkringskassan 2017 har fortfarande budskapet att kostnaden är för hög och antalet beviljade timmar i genomsnitt är för högt. Regeringen har heller inte sänt ut några signaler om att ändra direktiven till LSS-utredningen. Vi anser att ändringar av regleringsbrevet och direktiven till LSS-utredningen är fundamentala åtgärder för att stoppa nedmonteringen av assistansreformen.

Thomas Juneborg – Talesperson VIMPA

Mikael Andersson – Ordförande VIMPA

Claes Bogdanoff – Vice ordförande VIMPA

Skandalerna Svenska Dagbladet rapporterat om är orsakade av stora brister i Försäkringskassans interna kontrollsystem

Den senaste veckan har Svenska Dagbladet skrivit ett antal artiklar om grova bedrägerier riktade mot assistansersättningen samt ett oseriöst/kriminellt assistansbolag som kartlagt potentiella kunder till bolaget. Bolaget har enligt Svenska Dagbladet kommit över sekretessbelagda uppgifter om ett mycket stort antal brukare runt om i landet.

Att en anordnare kommer över sekretessbelagda uppgifter för att hitta potentiella kunder är givetvis oacceptabelt, kommentarer om personerna i assistansbolagets register innehåller också mycket grova könsord och även rent rasistiska kommentarer. Detta ska inte få hända. Det inträffade blir ännu allvarligare p.g.a. det sätt som anordnaren kommit över uppgifterna. Uppgifterna har assistansanordnaren av allt att döma fått via en person anställd av Försäkringskassan.

Vår ståndpunkt är glasklar här. Det som skett skadar allmänhetens förtroende men det är inte de assistansberättigade som ska stå till svars. Det som skett är en konsekvens av att individer, anställda av Försäkringskassan på ett mycket allvarligt sätt missbrukat sin ställning. Fokus måste därför ligga på att åtgärda de stora bristerna i Försäkringskassans interna kontroller än att som Expressen, genast ropa efter hårdare kontroller runt brukarna.

Samma sak gäller det andra fallet som Svenska Dagbladet skrivit om. I korta drag handlar det om en person (den s.k. huvudmannen) som varit anställd hos Försäkringskassan. Denne blev 2007 dömd till fyra års fängelse för att ha förskingrat 35 miljoner kr genom att betala ut ersättning till avlidna personer som ”levde vidare” och där pengarna istället hamnade hos den anställde på Försäkringskassan. Pengarna användes enligt Svenska Dagbladet till lyxkonsumtion som t.ex. inköp av en mycket dyr sportbil. Efter avtjänat fängelsestraff har ”huvudmannen” genomfört nya bedrägerier där miljontals kr betalats ut till ett assistansbolag som enligt Försäkringskassan troligen ägs av dennes sambo.

Bedrägerier riktade mot assistansreformen är en mycket allvarlig form av kriminalitet som ska bekämpas. VIMPA deltar gärna i en diskussion med politiker och berörda myndigheter hur avarterna ska bekämpas. Möjliga åtgärder är t.ex. mer bakgrundskontroll runt de som söker tillstånd att anordna personlig assistans och mer kontroll hur anordnarna använder pengarna. Försäkringskassan måste också grundligt se över de egna kontrollsystemen. De aktuella fallen med det olagliga registret och de grova bedrägerierna visar tyvärr att det finns mycket stora brister hos Försäkringskassan som måste åtgärdas.

Vi betonar starkt att vi motsätter oss panikåtgärder som i första hand drabbar brukarna. De aktuella fallen handlar om kriminell verksamhet med direkt koppling till Försäkringskassan, inte enskilda brukare som ”fuskar”. Motåtgärder mot en liten minoritet kriminella får aldrig ske på bekostnad av att assistansreformens intentioner raseras. Nämligen rätten till självbestämmande, rätten att välja personliga assistenter och anordnare hen vill ha och till vad och hur assistansen ska användas.

 

Thomas Juneborg – Talesperson VIMPA

Mikael Andersson – Ordförande VIMPA

Claes Bogdanoff – Vice ordförande VIMPA

2017-02-10

 

Rätten att få välja anhöriga som personliga assistenter kan vi inte förhandla bort!

 ”Sverige sticker ut i jämförelse med andra länder…” hävdade LSS-utredaren Desirée Pethrus för några veckor sedan och syftade på att många anhöriga jobbar som personliga assistenter. Uttalandet visar att såväl regeringen som Desirée Pethrus ser stora problem med detta.

På en punkt ger vi Desirée Pethrus delvis rätt. Rätten att själv få välja anhöriga som assistenter är självklar för VIMPA, men brukarna ska inte hamna i en situation där de är helt beroende av att enbart anhöriga jobbar som assistenter. Då finns det en risk för det regeringen kallar inlåsningseffekter där brukare aldrig kan flytta från föräldrahemmet och anhöriga kan bli beroende av assistansersättningen för sin försörjning. Det har aldrig varit tanken med assistansreformen att brukare ska bo hos föräldrarna hela livet. Tvärtom ska ju personlig assistans möjliggöra frigörelse från föräldrahemmet. Här är vi beredda att föra en dialog med både politiker och Försäkringskassan hur man ska undvika sådana situationer och även diskutera viss ökad kontroll över hur anhörigassistansen används.

Vi ifrågasätter bestämt påståendet att inlåsningseffekter med mera  är ett stort problem, eftersom det inte finns belägg för detta. I bästa fall handlar utspelen beträffande anhörigassistans om en mycket dålig förståelse för familjens situation.

Tyvärr känns det även som om oskrivna regler spelar en stor roll, där föräldrar och syskon förväntas ta större ansvar än idag för hjälp och stöd utan att de får ekonomisk kompensation.

Det Desirée Pethrus beskriver är ett stort generellt problem med anhörigassistans. Vi i VIMPA anser att det är ett marginellt problem, om det nu existerar överhuvudtaget. För att assistansen ska fungera tillfredsställande är det ofta nödvändigt att föräldrar eller anhöriga kan ställa upp med kort varsel när assistenter blir sjuka eller får akuta förhinder. Att kräva att anhöriga i sådana lägen ska ställa upp ideellt är en orimlig tanke för oss. Det finns flera exempel där personer med diagnoser såsom autism eller liknande inte skulle få vardagen att fungera om en okänd person plötsligt skulle dyka upp.

Om Desirée Pethrus ser våra grannländer som förebilder och vårt system som ett värre exempel än Finland är det mycket allvarligt.

Vi kommer aldrig att acceptera en utveckling där staten förväntar sig att våra anhöriga ska ställa upp ideellt och där vi återigen blir beroende av deras välvilja!

 

********************************************************************************

VIMPA stödjer handikappförbundens parallella LSS utredning

Efter att direktiven till LSS utredningen presenterades i maj 2016 var VIMPA, liksom övriga brukarrörelsen mycket kritiska till direktivens ensidiga fokus på att kostnaden/utgifterna för rätten till personlig assistans måste sänkas. Utöver regeringens fixering vid kostnad för vår rätt till självbestämmande var/är vi kritiska av bland annat följande skäl:

  • Direktiven säger ingenting om att utredaren Desirée Pethrus ska undersöka alternativa kostnader för personlig assistans.
  • Det saknas en ambition att göra en samhällsekonomisk kalkyl för att utreda nettokostnaden – samhällets verkliga kostnader för personlig assistans.
  • Direktiven talar om problem med att definitionen goda levnadsvillkor är för ”vagt definierat”. Vi menar att staten inte kan bestämma vad som är goda levnadsvillkor eftersom det är individuellt för varje enskild person.

 Ansvarigt statsråd Åsa Regnér har haft många möjligheter och meddela att direktiven till utredningen ska skrivas om och/eller att tillägg ska göras. Detta har inte skett vilket visar att regeringen inte har några planer på att ändra sitt fokus på besparingar. Nu har handikappförbunden meddelat att man kommer inleda en egen utredning som motvikt till regeringens för att lyfta fram andra dimensioner än de krasst ekonomiska. En separat utredning från brukarrörelsens sida anser vi är mycket viktigt för att ge andra perspektiv än regeringens. Personlig assistans handlar om rätten att kunna leva som andra och får aldrig reduceras till enbart en fråga om kronor och ören.

Därför stödjer VIMPA fullt ut initiativet från Handikappförbunden och hoppas att hela brukarrörelsen hörsammar uppmaningen att gemensamt sluta upp bakom Handikappförbundens parallella LSS utredning.

 

Thomas Juneborg – Talesperson VIMPA

Mikael Andersson – Ordförande VIMPA

Claes Bogdanoff Vice Ordförande VIMPA

 

2017-02-10
 
 
 
 
Om du vill kontakta oss: Info@vimpa.se Tekniska frågor: webmaster@vimpa.se
 
BG 182-9084.