Hässleholmsförsöket är djupt oetiskt och varför är Expressen så intresserade av kriminalitet inom personlig assistans?

3-4 maj hade tidningen Sydsvenskan flera reportage om ett tidigare okänt försöksprojekt, benämnt Hässleholmsförsöket och som Försäkringskassan bedriver i samarbete med Region Skåne. Officiellt är målet med projektet ”att ta fram bästa möjliga utredningsmaterial till beslut om personlig assistans om det finns ”bristfällig dokumentation”. I verkligheten visade Sydsvenskans reportage att det handlar om att undersöka om personer som söker assistans inte simulerar eller överdriver sina hjälpbehov.

VIMPA anser att projektet är djupt oetiskt och förmodligen även olagligt. Det grundar vi på att de personer som undersöks blir intagna på sjukhus under 27 timmar utan att tillstånd att ta med sig anhöriga och dels att man utan vetskap blir granskade av personer under vistelsen för att veta om det.

Vid sidan av de etiska och juridiska dimensionerna menar vi att hela andan i projektet pekar i en obehaglig riktning där det blir allt svårare att bli beviljad assistans och allt större intrång på den personliga integriteten accepteras i jakten på ett litet antal bedragare. Intrång som annars anses vara helt oacceptabla hos personer utan stora funktionsnedsättningar.

Efter den starka kritiken från en rad olika föreningar i handikapprörelsen valde Försäkringskassan 9 maj att bemöta kritiken via en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle. I korta drag försvarar man projektet som Försäkringskassan menar ”ger bättre möjligheter att göra korrekta utredningar när det befintliga beslutsunderlaget är bristfälligt”. Man ser inga etiska eller juridiska problem heller. Vidare tillägger man att det är frivilligt att delta. Vi hävdar emellertid bestämt att man inte kan kalla det för frivilligt eftersom deltagandet är en förutsättning för att kunna bli beviljad personlig assistans.

Artikeln i Dagens Samhälle kan läsas här

* 6 maj skrev också Expressen en ledareartikel med titeln Farligt att skydda assistansfuskarna

Huvudbudskapet var att man inte ser några etiska eller juridiska problem med Hässleholmsförsöket. Tvärtom såg man det som positivt att Försäkringskassan äntligen tar ”krafttag” för att komma åt fuskarna. T.ex. skriver artikelförfattaren Patrik Kronkvist följande:

Visst kan hårdare kontroller uppfattas som integritetskränkande. Men det måste vägas mot samhällets behov av att säkerställa att mångmiljonstöd går till verkligt behövande.

Budskapet går inte att misstolka. För att hitta ett mycket litet antal bedragare måste vi andra acceptera stora intrång på den personliga integriteten. Detta visar på en mycket nedsättande attityd mot alla människor med stora funktionsnedsättningar.

Man presenterade också felaktiga fakta om demonstration som arrangerades 5 maj av STIL. Det var ingen snabbt inkallad demonstration för att protestera mot Hässleholmsförsöket. Den var faktiskt planerad sedan lång tid för att uppmärksamma den Europeiska Independent living-dagen.

Denna ledare är den senaste i en rad kritiska artiklar från Expressen om personlig assistans – alla har haft budskapet att assistansen kostar för mycket och att kriminaliteten härjar utan att myndigheterna på allvar tar itu med problemen. Då vi inte har några bevis kan man bara spekulera i motiven till denna massiva kampanj mot assistansreformen.  Kriminalitet i andra skattefinansierade verksamheter verkar man inte ta lika allvarligt på för att uttrycka det diplomatiskt.

Oavsett motiven anser vi det är riktigt usel journalistik från Expressen att så ensidigt skriva om personlig assistans. Det är en av 1900-talets viktigaste demokrati- och jämställdhetsreformer och vi förväntar oss då att landets näst största tidning även belyser alla positiva sidor, nämligen de personliga och demokratiska vinsterna med personlig assistans och även att reformen skapar många arbetstillfällen – ca 90 000 personer jobbar som personliga assistenter.

Ledaren kan läsas här

UPPDATERAD 2015-05-31

När det s.k. Hässleholmsförsöket avslöjades mailade VIMPA några frågor till FK om projektets juridiska giltighet. De frågor vi ställde var dessa:

Vilken juridisk grund Försäkringskassan anser sig stå på när ni:

*Tvingar in personer på sjukhus under 27 timmar utan möjlighet att ta med anhöriga? Vi anser inte man kan hänvisa till frivillighetsregeln eftersom undersökningen är ett tvång för att överhuvudtaget kunna bli beviljad personlig assistans.

* Inte meddelar personerna i fråga att personal på sjukhuset kommer granska dem i smyg utan att de blivit informerade om detta?

7 maj kom ett svat från Therese Karlberg, verksamhetschef för bland annat insatsen personlig assistans på Försäkringskassan

Svarsmailet:

Tack för ditt mejl om Hässleholmsprojektet. Jag har också via min kollega Annelie Sjöström tagit del av vad du har skrivit i din blogg om Hässleholmsförsöket. Annelie har berättat att ni träffades på Leva och fungera i Göteborg för en månad sedan och en del i Annelies uppdrag som kommunikatör är att se vad som skrivs om oss i nyhetsmedia och sociala medier.
När jag läser det du skriver förstår jag att assistansfrågan engagerar dig mycket och jag förstår också att det finns en oro kring projektet. Det är mycket tråkigt att det finns en upplevelse av att det nu kommer att bli svårare att beviljas assistans. Det är inte alls vad detta projekt syftar till utan fokus ligger på fullgoda medicinska underlag.
Försäkringskassan har ett uppdrag att säkerställa att socialförsäkringen handläggs på ett rättssäkert sätt och vi vet hur avgörande våra beslut är för dem som ansöker om, eller har assistans. I vårt arbete är fullgoda medicinska underlag en viktig del och projektet i Hässleholm är ett sätt för oss att utveckla våra arbetssätt tillsammans med dem som utfärdar de medicinska underlagen.
Samtliga personer som har fått en teamutredning genom Hässleholmsförsöket har haft medicinska underlag som inte har gett Försäkringskassan tillräcklig information för att fatta beslut som skulle ha beviljat dem assistansersättning eller där nivån på assistansen är lägre än de anser att den bör vara. Därför har de erbjudits att göra en teamutredning för att komplettera underlagen och skapa en bättre helhetsbild av stödbehovet. Genom Hässleholmsförsöket har vi möjlighet att pröva metoder att få fram tillräckliga underlag när det inte finns och alla andra vägar är uttömda för att få in informationen. Syftet är att säkerställa att rätt person får rätt ersättning utifrån lagens intentioner.
Vad gäller informationen till dem som kallas till teamutredning har vi inom Försäkringskassan och Region Skåne förbättrat informationen under projektets gång och vi har ytterligare förbättringsarbete att göra. Vår avsikt har aldrig varit att dölja de olika professionernas roller. Projektet arbetar kontinuerligt med förbättringar och just information till de personer som är föremål för utredning är ett av de områden vi kommer att prioritera.
Med vänlig hälsning,
Therese Karlberg

Kort kommentar:

Som väntat radar FK upp ett antal fördelar med projektet som man anser förbättrar beslutsunderlaget vid behovsdömningar.  Vad man däremot inte kommenterar är det vi egentligen frågade om – vilken juridisk grund vilar Hässleholmsförsöket på?

Med svaret som grund anser VIMPA att FK inte presenterar någon ny fakta som motbevisar vår övertygelse att Hässleholmsförsöket vilar på en synnerligen tvivelaktig juridisk grund.  Hässleholmsförsöket är troligen olagligt och borde avbrytas omgående.

2015-05-09/Thomas Juneborg, Talesperson VIMPA (UPPDATERAD 2015-05-31)