Varför följer inte Värnamo kommun beslut från Förvaltningsrätten som vunnit laga kraft?

För ungefär ett år sedan avslog Värnamo kommun en ansökan från en man som sökte personlig assistans. Ärendet överklagades till Förvaltningsrätten som gick emot kommunens beslut att avslå ansökan. Ärendet skickades tillbaka till Värnamo kommuns omsorgsförvaltning för fortsatt utredning av personens behov av personlig assistans. Värnamo kommun överklagade inte domen som därmed har vunnit laga kraft.

Trots detta återupptog inte omsorgsförvaltningen utredningen. Personen som sökte Personlig assistans har klagat hos JO att kommunen inte följde domstolsbeslutet att återuppta utredningen. Istället valde kommunen att lägga ner ärendet utan fortsatt utredning. Vi anser att LSS är glasklar här vad gäller kommunens ansvar. I LSS § 2, andra stycket står följande:

Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 2-–10.

Därmed anser vi att Värnamo kommun agerande bryter mot lagen. Man har ingen rätt att trotsa domstolsbeslut som vunnit laga kraft. Agerandet visar också på en stor nonchalans inför vad LSS § 2 faktiskt förskriver vad gäller kommunernas ansvar för LSS och insatsen personlig assistans.

Vidare hävdar mannen att beslutet att inte återuppta utredningen inte bygger på befintlig fakta i journalanteckningarna. Istället ska beslutet grunda sig på vad som kan liknas vid ett spionage av mannens vardagsliv. Personal från omsorgsförvaltningen ska ha gjort ”iakttagelser av mannen” i samband med olika uteaktiviteter och utifrån det dragit slutsatsen att mannens hjälpbehov inte var tillräckligt stora för att bli beviljad assistans. Kommunen har enligt svensk lag ingen rätt att övervaka sina medborgare på det sättet. Därför är det också ett ogiltigt skäl till att inte återuppta utredningen.

Vi anser därför att Värnamo kommun ägnar sig åt lagbrott när man både trotsar ett domslut som trätt i kraft och ägnar sig åt övervakning av medborgarna.

Läs mer här

2015-09-09/Thomas Juneborg, Talesperson