Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan sänder ut obehagliga signaler

Vad gäller den del av regleringsbrevet till Försäkringskassan som berör personlig assistans finns det en hel del som vi inte har några invändningar emot – hög kvalitet i behovsbedömningarna, likvärdiga beslut i hela landet mm. Brevet inleds emellertid med följande mening:
Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. 

Vi kan inte se att det går inte och tolka det på annat sätt än att man ger instruktioner till Försäkringskassan att antalet beviljade assistanstimmar ska minska. LSS är en rättighetslag, det är behoven som ska styra men även bortsett från detta är det mycket allvarligt av flera andra skäl:

  • Regeringsformen är tydlig – den offentliga makten utövas under lagarna (RF kap 1 1§). Det kan därför inte vara regeringens uppgift att ge direktiv till att en rättighetslag ska tillämpas mer restriktivt utan att lagtexten ändrats.
  • De skapar en stor otrygghet hos personerna som är beviljade personlig assistans. Kommer jag att få behålla min assistans i framtiden? D v s förutsättningen för att kunna leva ett självständigt liv.

I höstas fick finansminister Magdalena Andersson  med rätta mycket hård kritik från handikapprörelsen när kostnaden för personlig assistans ställdes mot kostnaden för flyktingmottagandet. Magdalena Andersson har senare försökt att förklara sig för att förbättra relationen med vi som berörs av insatsen personlig assistans.

Tyvärr och det riktigt obehagliga är att det förutom flyktingar vs assistansutspelet och det aktuella regleringsdirektivet senaste halvåret kommit ett ganska stort antal utspel om assistansreformens framtid från politiker och tjänstemän som alla går i starkt restriktiv riktning. Den statliga myndigheten ISF föreslog att WHO-mallen ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health ska väga tungt när det gäller att bedöma goda levnadsvillkor. Försäkringskassan har meddelat att man vill skärpa bedömningen av det som kallas övriga hjälpbehov för att ta några exempel.

Regeringen måste tala klartext vad man har för planer för assistansreformen framöver. Menar man allvar med att värna reformens intentioner är det inte acceptabelt att man ger direktiv till ansvarig myndighet att bryta utvecklingen med antalet beviljade timmar. Snart drar den stora LSS utredningen igång. Det är en självklarhet att brukarrörelsen ska vara väl representerad med ett rejält inflytande. I annat fall förlorar utredningen en stor del av sin legitimitet.

UPPDATERING 2016-02-14

VIMPA valde att kontakta Försäkringskassan för att få myndighetens syn på vad konsekvenserna av innehållet i regeringsbrevet. Mailsvaret ses nedan:

Hej,
Försäkringskassan har mottagit er skrivelse där ni framför att ni är kritiska  till den styrning som regeringen gett Försäkringskassan.
Vänliga hälsningar
Monica Svanholm

Försäkringskassan
Monica Svanholm
Områdeschef
Verksamhetsområde Utveckling och stöd
Avdelningen för Funktionsnedsättning
Enheten för Assistansersättning, Bilstöd, Handikappersättning och Vårdbidrag
Vi anser inte att detta svar var tillräckligt tydligt utan skickade ytterligare ett mail:

Hej

Vi vill ha ett klargörande från Försäkringskassan hur ni tänker att agera efter de nya direktiven från regeringen om att bryta utvecklingen med antalet beviljade assistanstimmar.

Om det direktivet omsätts i faktisk handling kommer det och innebära att många personer helt eller delvis kommer att förlora den statliga assistansersättningen.

Mvh

Thomas Juneborg

Talesperson VIMPA – Vi Med Personlig Assistans i Jönköpings Län

På detta svarar Monica Svanholm följande:

Hej,
Det som Försäkringskassan främst kommer att rikta in sig på är att motverka brottsligt nyttjande av assistansersättningen.
Helt enkelt att våra kontroller blir mer effektiva.
Med vänlig hälsning
Monica Svanholm

KOMMENTAR: 

Att Försäkringskassan vill bekämpa vad man kallar brottsligt utnyttjande av assistansersättningen är en ambition som vi stödjer. Kriminalitet inom assistansersättningen ska bort då det är moraliskt förkastligt och dessutom slår oerhört hårt mot den stora, stora majoritet brukare och anordnare som är oskyldiga. Emellertid lämnar svaret utrymme för att Försäkringskassan är beredd att vidta långtgående kontrollåtgärder, något som kan innebära ej acceptabla intrång på den personliga integriteten för brukarna.  Inledningen av regleringsbrevet talar också öppet om åtgärder som sträcker sig långt bortom att göra kontrollerna mer effektiva.

Vi kommer framöver att noga bevaka hur regleringsbrevet kommer att påverka behovsbedömningarna.

 

2016-02-07/Thomas Juneborg, VIMPA-Talesperson